Na jaką pomoc mogą liczyć włocławscy uczniowie?

Warto pamiętać, że uczeń lub słuchacz, który zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (514 zł netto na członka rodziny), może otrzymać stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym pokrycia kosztów udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych;

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.;

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego itp.

Wypłata stypendium następuje w dwóch transzach na zasadzie refundacji po uprzednim przedłożeniu faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Stypendium przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy. Miesięcznie jest to kwota 100 zł. W skali roku szkolnego jest to kwota 1000 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku, według obowiązującego wzoru, w terminie do 15 września danego roku szkolnego. Wnioski pobierane są w szkole. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Zasiłek szkolny: może być przyznany uczniowi lub słuchaczowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej np. śmiercią rodzica/opiekuna prawnego czy utratą mienia znacznej wartości, ale również innymi szczególnymi okolicznościami. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku, według obowiązującego wzoru  wraz z udokumentowaniem okoliczności zdarzenia losowego opisanego we wniosku.

Darmowe podręczniki: jest to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W nowym roku szkolnym darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klasy III i V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas II gimnazjów. Do tej pory podręczniki otrzymały już klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.

Wyprawka szkolna: W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana jest do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) realizujących w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach: VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych lub w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Aby otrzymać pomoc w formie wyprawki szkolnej na zakup podręczników należy: termin złożenia  wniosku do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 upłynął 6 września. Do wniosku należy dołączyć: kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wyprawka szkolna przysługuje tylko uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z wymienionych wcześniej klas. Wysokość wyprawki szkolnej jest zależna od klasy, do której uczęszcza uczeń, rodzaju niepełnosprawności oraz rodzaju podręczników, z których uczeń korzysta i wynosi od 175 zł do 770 zł.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.