Szukają chętnego do pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku

STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

2. Określenie stanowiska: Referent w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - na zastępstwo.

3. Wymagania niezbędne kandydata:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku informatycznym;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej;

2) prawo jazdy kategorii B – konieczność zawarcia umowy na korzystanie z samochodu w celach służbowych - przemieszczanie się po terenie powiatu;

3) umiejętność posługiwania się aparatami fotograficznymi;

4) dyspozycyjność w zakresie indywidualnego czasu pracy.

5. Wiedza podlegająca ocenie - znajomość przepisów ustaw:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie;

5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

7) ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

8) art. 94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne.

6. Zakres zadań realizowanych na stanowisku:

1) Współpraca z pracownikiem merytorycznym wydziału oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu w zakresie realizowanych imprez i promowanie ich na stronie Powiatu.

2) Współpraca w ramach wydziału z pracownikami w zakresie obsługi informatycznej wydziału

w tym:

- prowadzenie elektronicznych ewidencji funkcjonujących w wydziale przy udziale merytorycznym właściwych pracowników,

- wprowadzanie danych do SIO w zakresie przewidzianym dla Powiatu,

- wprowadzanie na stronę BIP Powiatu Włocławskiego informacji przewidzianych w zakresie merytorycznym wydziału,

- współtworzenie sprawozdań GUS w zakresie przewidzianym dla zadań wydziału.

3) Promowanie powiatu w sieci internetowej, głównie poprzez bezpośredni udział w tworzeniu i aktualizacji wyznaczonej części strony internetowej powiatu;

4) Przygotowywanie udziału powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym;

5) Opracowywanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania powiatu oraz kreowanie produktu turystycznego;

6) Utrzymywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz turystyki, wypoczynku i rekreacji;

7) Prowadzenie i aktualizowanie informacji o bazie turystycznej występującej na terenie powiatu oraz opracowywanie, w formie folderów, katalogów i innych publikacji, informacji promujących tę bazę i walory turystyczne powiatu;

8) Pomoc w przygotowywanie dla potrzeb starosty i zarządu oraz w celu przedłożenia radzie i jej komisjom, projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań wydziału;

9) Prowadzenie zbioru aktów prawnych dotyczących sportu i turystyki;

10) Opracowywaniu projektu budżetu powiatu, dotacji celowych i środków pochodzących z innych źródeł w dziale kultura fizyczna, sport i turystyka a także pomoc w realizacji tej części budżetu;

11) Realizacja zadań wydziału wynikających z realizacji ustawy o sporcie:

a) Prowadzeniu ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

c) Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;

d) Przygotowywanie projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadań własnych w zakresie sportu;

e) Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem rady sportu, ustalaniem zasad powoływania jej członków, przygotowywanie projektu regulaminu jej działania;

f) Przygotowywanie uchwał określających szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów;

g) Przygotowywanie zaświadczeń o okresie pobierania stypendium sportowego zgodnie z w/w ustawą;

12) Realizacja zadań wydziału wynikających z realizacji ustawy o działalności leczniczej:

a) Przygotowywanie i koordynacja procesu tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

b) Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i pracą rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej;

c) Prowadzenie postępowań w sprawach odwołań kierownika zakładu opieki zdrowotnej od uchwał rady społecznej;

d) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie środków trwałych publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

f) Współudział w planowaniu budżetu w dziale 851 ochrona zdrowia;

g) Prowadzeniu spraw związanych z nadaniem statutu utworzonemu zakładowi opieki zdrowotnej;

13) Prowadzeniu spraw związanych z profilaktyką i promocją zdrowia;

14) Zadania wydziału wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakresie:

a) Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją oraz oceną efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

b) Przygotowywanie informacji dla marszałka województwa o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;

c) Prowadzeniu spraw związanych z inicjowaniem, wspomaganiem i monitorowaniem działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;

d) Prowadzeniu działań na rzecz rozwijania indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;

e) Podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych;

15) Realizacja zadań wydziału wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

a) Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem danych niezbędnych do opracowywania lub aktualizowania 3-letniego wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii;

b) Współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

c) Współpraca z jednostkami określonymi w ustawie w zakresie ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi;

d) Koordynowanie działań związanych z opracowywaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych programów z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia oraz monitorowanie ich realizacji, a także realizacji statutowych zadań tych jednostek;

e) Prowadzenie spraw związanych z rozkładem pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na podstawie art. 94 ust.2 ustawy Prawo Farmaceutyczne;

f) Prowadzenie i załatwianie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie do Polski zwłok i szczątków z obcego państwa oraz prowadzenie innych spraw wynikających dla starosty z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

16) Prowadzeniu spraw związanych z realizacją zadań starosty wynikających z:

a) ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;

b) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach;

c) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o repatriacji.

7. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) umowa o pracę na czas określony - na zastępstwo;

2) wymiar czasu pracy – pełny etat;

3) miejsce pracy - Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz numer telefonu - kwestionariusz dostępny na stronie Starostwa Powiatowego we Włocławku ;

2) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

3) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych;

4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią;

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku referenta;

8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych w związku z naborem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o jej nie prowadzeniu;

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, o ile kandydat taki dokument posiada;

11) kopie dokumentów wymagań dodatkowych wymienionych w punkcie 4:

- kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji publicznej,

- kserokopia prawa jazdy,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o umiejętności posługiwania się aparatami fotograficznymi,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o dyspozycyjności w zakresie indywidualnego czasu pracy.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Osoby zainteresowane udziałem w naborze składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie, na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale „ES”” – do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 31 stycznia 2018r.

2) W przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego) do Starostwa Powiatowego we Włocławku.

3) Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

4) Złożone dokumenty mogą być odebrane przez kandydata w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego. Dokumenty nieodebrane zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

11. Z przebiegu przeprowadzonego postępowania konkursowego każdy kandydat otrzyma odpowiednią informację.

12. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

13. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (054) 230-46-69.  

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dnia? Polub NAS na Facebooku!

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.